Een liefdesbrief van God

Mijn kind,

Je kent mij miss­chien niet, maar Ik weet alles over je… Psalm 139:1

Ik weet het wan­neer je zit en wan­neer je weer  opstaat… Psalm 139:2

Alles wat je doet is bij mij bek­end… Psalm 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld… Mat 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn even­beeld… Gen 1:27

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan… Handelingen 17:28

Je bent uit Mij voort­gekomen… Handelingen 17:28

Voor­dat je ver­wekt werd, kende Ik je al… Jer 1:5

Nog voor­dat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit… Efez 1:4

Je bent geen ver­giss­ing… Ps 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek… Ps 139:16

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven… Handelingen 17:26

Je bent prachtig gemaakt… Ps 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder… Ps 139:13

Ik ver­welkomde je op de dag dat je geboren werd… Psalm 71:6

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te verte­gen­wo­ordi­gen… Johannes 8:41-44

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de vol­maakte liefde… 1 Johannes 4:16

Mijn ver­lan­gen is om je te over­laden met Mijn liefde… 1 Johannes 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader­ben en jij Mijn kind bent… 1 Johannes 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kun­nen… Matt 7:11

Want Ik ben de per­fecte vader… Matt 5:48

Al het goede dat je ont­vangt komt uit Mijn hand… Jakobus 1:17

Ik geef je wat je nodig hebt… Matt 6:31-33

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest… Jer 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwig­durende liefde… Jer 31:3

Ik denk ontel­baar veel aan je… Ps 139:17-18

En Ik zing een lied van bli­jd­schap over je… Zefanja 3:17

Ik zal niet stop­pen met het goede voor je te doen… Jer 32:40

Want je bent Mijn kost­bare bezit… Ex 19:5

Met Mijn hele hart en ziel ver­lang Ik er naar om je te beves­ti­gen… Jer 32:41

En Ik wil je grote en ver­baz­ing­wekkende din­gen laten zien… Jer 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vin­den… Deuteronomium 4:29

Ver­heug je in Mij en Ik zal je al de ver­lan­gens van je hart geven… Psalm 37:4

Want Ik heb die ver­lan­gens in je gelegd… Flp 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt besef­fen… Efez 3:20

Ik ben diegene die je het meest aan­moedigt… 2 Tes 2:16-17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je ver­driet… 2 Cor 1:3-4

Als je terneerges­la­gen bent, ben Ik dicht bij je… Psalm 34:19

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedra­gen… Jesaja 40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwis­sen… Op 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt gele­den, weg­ne­men… Op 21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus… Johannes 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien… Johannes 17:26

Hij is het exacte even­beeld van Mij… Hebr 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegen­over je, sta… Romeinen 8:31

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zon­den kijk… 2 Cor 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kun­nen komen… 2 Cor 5:18-19

Zijn dood was de ultieme uit­ing­van Mijn liefde voor jou… 1 Johannes 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik miss­chien jouw liefde zou win­nen… Rom 8:31-32

Als je Jezus ver­welkomt, ont­vang je Mij ook… 1 Johannes 2:23

En niets zal je ooit nog schei­den van Mijn liefde… Rom 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het groot­ste feest dat je ooit beleefd hebt… Lucas 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader bli­jven… Efez 3:14-15

Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?… Johannes 1:12-13

Ik wacht op je… Lucas 15:11-32

je Vader
Almachtig God